کاربرد پرکلرواتیلن در خشک شویی ها

کاربرد پرکلرواتیلن در خشک شویی

پرکلرواتیلن، مایعی بی رنگ، فرار و غیر قابل اشتعال است و به راحتی در دمای اتاق تبخیر می شود. این ماده با عنوان تتراکلرواتیلن شناخته شده است. و به اختصار Perc مشهور است. ماده ی فوق به علت کاربردش در تمیز کردن پارچه ها و کارهای مربوط به عملیات دفع فلز بسیار مشهور است. این …

کاربرد پرکلرواتیلن در خشک شویی ادامه »